Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden K.O.V. “Eiland Marlyne” B.V.

Algemene voorwaarden kinderopvang
Algemene voorwaarden kinderopvang

Algemene voorwaarden Eiland Marlyne

Onder leest u meer over de volgende onderwerpen:

 • Algemeen
 • Betaling
 • Annulering
 • Aansprakelijkheid

Algemeen

Doelstelling

1. Eiland Marlyne heeft onder meer tot doel kinderopvang te verzorgen in een kinderdagverblijf voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar en buitenschoolse opvang te verzorgen voor kinderen in de basisschoolleeftijd;

2. Eiland Marlyne stelt tegen betaling een plaats ter beschikking, in een onder haar verantwoordelijkheid bestuurd kinderdagverblijf, voor de opvang en verzorging aan kinderen van contractanten;

3. De kinderopvang in het kinderdagverblijf wordt verzorgd overeenkomstig de Wet Kinderopvang;

Begrippenlijst

Kindplaats: het recht op kinderopvang gedurende 52 weken per jaar, 5 dagen per week en 12 uren per werkdag (rekeneenheid).

Werkdag: alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdagen en alle in de CAO genoemde dagen.

Dag: de tijdsduur tussen 7.00 uur en 19.00 uur.`

Dagdeel: delen van de dag tussen 7.00 uur en 13.00 uur en 13.00 uur en 19.00 uur.

Contractant: ouder(s) en/of verzorger(s) van een op te vangen kind/kinderen.

Plaatsingsbewijs: het schriftelijke bewijs van het recht op een (deel van een) kindplaats.

Omvang van het recht op opvang

 • De contractant kan bij Eiland Marlyne de volgende mogelijkheden benutten:
 • het huren van een (deel van een) kindplaats. Als maximum geldt de huur van een volledige kindplaats (zie artikel 1);
 • het huren van ontbijtservice en/of dinerservice. De frequentie wordt opgenomen in het plaatsingsbewijs.

Afwijkende openingstijden

Op Sinterklaasavond, 5 december, op Kerstavond, 24 december en Oudejaarsavond, 31 december, zijn er afwijkende openingstijden.

De opvang wordt op genoemde dagen verzorgd tussen 7.00-16.00 uur.

Plaatsingsbewijs

Het plaatsingsbewijs geeft recht op een (deel van een) kindplaats en daarmee op kinderopvang. In het plaatsingsbewijs zijn in ieder geval opgenomen de naam van het kind, de naam/namen van zijn ouder(s)/verzorger(s), het woon/verblijfadres van het kind, de omvang van het recht op opvang, de ingangsdatum van de opvang en het overeengekomen tarief.

Betaling

 • De contractant verplicht zich tot betaling aan Eiland Marlyne conform de bedragen zoals vermeld op de prijslijst. De prijslijst ligt ter inzage op het kantoor van Eiland Marlyne.
 • Het verschuldigde bedrag dient maandelijks bij vooruitbetaling, en derhalve vóór de eerste van de maand waarin de opvang plaatsvindt, te worden voldaan op rekeningnummer NL76RABO0104228970 t.n.v. Eiland Marlyne o.v.v. de naam, van het klant- en factuur nummer.
 • Indien de contractant van incidentele extra opvang heeft genoten, worden de extra dagdelen/service in principe achteraf in rekening gebracht en dient het verschuldigde bedrag direct te worden voldaan.
 • Onverminderd iedere mededeling door de contractant bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door de contractant, zullen betalingen van de contractant steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op bij Eiland Marlyne openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door de contractant verschuldigde
  incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van Eiland Marlyne.

Tariefwijziging

De op de prijslijst vermelde bedragen kunnen eenzijdig door Eiland Marlyne worden gewijzigd indien hiertoe aanleiding is; bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse prijsindexering of een wijziging in de CAO Kinderopvang. Een
wijziging wordt schriftelijk medegedeeld aan de contractant. De gewijzigde prijzen gelden vanaf één maand nadat de schriftelijke mededeling is gedaan.

Niet vervulling kindplaats(en)

 • De contractant blijft de overeengekomen bedragen verschuldigd; ook in het geval de contractant de overeengekomen (delen van) kindplaats(en) niet daadwerkelijk benut.
 • Het is de contractant slechts met schriftelijke toestemming van Eiland Marlyne toegestaan om overeengekomen (delen van) kindplaats(en) door een derde te laten benutten. Alsdan zal de derde de (betalings)verplichtingen van de contractant overnemen. In het geval de derde niet aan de overgenomen (betalings)verplichtingen voldoet, is de contractant alsnog gehouden aan de (betalings)verplichtingen te voldoen. Eiland Marlyne is in alle gevallen gerechtigd om haar toestemming in te trekken en de oorspronkelijke situatie te laten herleven.

Niet (tijdige) betaling

 • Bij niet tijdige betaling is de contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 • Bij niet tijdige betaling is de contractant daarnaast verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling te verkrijgen, welke kosten minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00 zullen bedragen. Eén en ander afhankelijk van de hoofdsom van de vordering, zie artikel 6:96 BW.
 • Voorts is de contractant in dat geval aan Eiland Marlyne verschuldigd alle door Eiland Marlyne gemaakte gerechtelijke kosten. Indien Eiland Marlyne derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de contractant alle kosten, die Eiland Marlyne daarmee maakt eveneens aan Eiland Marlyne verschuldigd.

Annulering

Wanneer de contractant na ondertekening van het plaatsingsbewijs en voor de start van de opvang besluit het contract te beëindigen en dus de plaats te annuleren dient er schriftelijk opgezegd te worden en geldt het genoemde in artikel 15.

Einde van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt op het moment dat de looptijd van de overeenkomst is verstreken.

Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Beide partijen hanteren daarbij een opzegtermijn van een maand en zeggen op ieder gewenst moment op. Door ondertekening van het plaatsingsbewijs gaat u akkoord met de opzegtermijn van een (1) maand.In het geval betaling, ondanks een extra verzoek daartoe, uitblijft, is Eiland Marlyne gerechtigd om per aangetekende brief, zonder opzegtermijn en/of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden met ingang van twee weken na de datum van verzending, één en ander onverminderd het recht van Eiland Marlyne op betaling van de reeds genoten opvang en onverminderd het recht van Eiland Marlyne op aan haar verschuldigde schadevergoeding.

Wanneer de contractant een overeenkomst afsluit voor vakantie opvang (buitenschoolse opvang), word deze overeenkomst afgesloten voor minimaal een jaar. Wanneer er vroegtijdig word opgezegd zal Eiland Marlyne een na verrekening maken van de werkelijk genoten opvang.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Eiland Marlyne wordt beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Uitvoeringsreglement

Op deze algemene voorwaarden is het Uitvoeringsreglement van Eiland Marlyne van toepassing. In het Uitvoeringsreglement worden huisregels gesteld omtrent openingstijden, vakantiesluiting, haal- en brengtijden, groepssamenstelling en plaatsingsprocedure. Deze huisregels zijn terug te vinden op www.eilandmarlyne.nlGeschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien, zullen door de civiele rechter worden beslecht.